Voorwaarden

VOORWAARDEN VOOR HET LIDMAATSCHAP VAN DE SHARECARE SITE

De ShareCare site is een product van:
ShareCare B.V.
Schotse Hooglandersstraat 67
5165 AD Waspik
KvK 68761228

INHOUD:

Artikel 1: Definities
Artikel 2: Toepasselijkheid van deze Voorwaarden
Artikel 3: Aanmelding en totstandkoming van een Lidmaatschap
Artikel 4: Betaling van het *PREMIUM* Lidmaatschap
Artikel 5: Plichten ShareCare
Artikel 6: Plichten ShareCare siteleden
Artikel 7: Duur en beëindiging van het Lidmaatschap
Artikel 8: Aansprakelijkheid en vrijwaring
Artikel 9: Privacy en bescherming persoonsgegevens
Artikel 10: Intellectuele eigendomsrechten
Artikel 11: Overmacht
Artikel 12: Geschillenbeslechting

Artikel 1. Definities

1. De ShareCare site: de online communicatiedienst van ShareCare via www.sharecare.nl, die bedoeld is om een zorgnetwerk rondom een zorgbehoevende te ondersteunen in planning en communicatie. Een ShareCare site is een afgesloten ruimte op het internet, die alleen toegankelijk is via inlogcodes. ShareCare B.V., hierna te noemen ShareCare, is de ontwerper, beheerder en eigenaar van de ShareCare site.

2. Partner: de opdrachtgever die een partnership met ShareCare heeft afgesloten om de ShareCare site aan te bieden aan zijn doelgroep, dan wel een medewerker die namens deze opdrachtgever handelingen uitvoert in de ShareCare site.

3. Lidmaatschap: de overeenkomst tussen ShareCare en een gebruiker van de ShareCare site, waarin rechten en plichten van beide partijen met betrekking tot het aanbieden en het gebruik van de ShareCare site vastgelegd zijn.

4. Zorgklant: degene ten behoeve van wie de ShareCare site geopend wordt en naar wie de site genoemd wordt in de titel.

5. ShareCare siteleden: alle gebruikers van de ShareCare site, exclusief de Zorgklant, tenzij deze laatste ook een account (eigen inlog gegevens) heeft.

7. Content: alle door ShareCare siteleden op of via de ShareCare site aangeboden informatie, zoals bijvoorbeeld tekst, links, video, foto’s en geluidsfragmenten.

8. Voorwaarden: de meest actuele versie van deze “Voorwaarden voor het lidmaatschap van de ShareCare site”, zoals gepubliceerd op en te downloaden van www.sharecare.nl

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Lidmaatschappen van de ShareCare site. Afwijkingen van de Voorwaarden zijn alleen geldig indien schriftelijk tussen ShareCare en het ShareCare sitelid overeengekomen.

2. ShareCare behoudt zich het recht voor om met een termijn van dertig (30) dagen, deze Voorwaarden en/of de voorwaarden van de Dienst te wijzigen.

3. Voor alle Lidmaatschappen geldt steeds de meest recente versie van de Voorwaarden.

4. Indien en voor zover enige bepaling van de Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden onverminderd van kracht blijven.

5. Voor zover deze Voorwaarden niet voorzien, zijn de Nederland ICT Voorwaarden van toepassing zoals gepubliceerd op https://www.sharecare.nl/helpdesk.

Artikel 3. Aanmelding en totstandkoming van een Lidmaatschap

Om een Lidmaatschap af te sluiten dienen alle verplichte velden van het aanmeldingsformulier naar waarheid ingevuld te worden.

2. Na akkoordverklaring van de Voorwaarden wordt het Lidmaatschap automatisch tot stand gebracht. Het ShareCare sitelid ontvangt per e-mail een bevestiging van de opening van de site en een wachtwoord.

3. De eerste 30 dagen van het Lidmaatschap zonder Partner wordt de *PREMIUM* versie geleverd zonder betaalverplichting. Na de gratis *PREMIUM* periode gaat het ShareCare Lidmaatschap automatisch over naar het FREE (gratis) Lidmaatschap, tenzij het ShareCare sitelid actief de keuze maakt voor het *PREMIUM* Lidmaatschap. De features en tarieven die bij de verschillende Lidmaatschapsvormen horen, worden vermeld op www.sharecare.nl.

4. Wanneer men het Lidmaatschap via een Partner afneemt, kunnen afwijkende voorwaarden en tarieven gelden.

5. Een ShareCare sitelid (met sitebeheerdersrechten) heeft het recht om leden aan de site toe te voegen, door voornaam, achternaam en e-mail adres op te geven. Direct na deze opgave wordt automatisch een welkomstmail met wachtwoord verstuurd naar het nieuwe lid. Het uitgenodigde lid wordt pas toegevoegd aan de groep nadat het actief zijn lidmaatschap heeft bevestigd. Als het uitgenodigde lid ervoor kiest niet deel te nemen worden de gegevens verwijderd.

6. De ShareCare site is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik door particulieren en de door hen aangesloten leden en mag niet worden gebruikt door overheden, instellingen, ondernemingen of andere rechtspersonen, die daartoe geen overeenkomst hebben met ShareCare. Het is particuliere ShareCare siteleden wel toegestaan om functionarissen van overheden, instellingen ondernemingen of andere rechtspersonen aan te sluiten op een eigen ShareCare site.

7. ShareCare behoudt zich het recht voor aanmeldingen te weigeren die in strijd zijn met haar doelstelling. Dit laatste volledig ter beoordeling aan ShareCare.

Artikel 4. Betaling van het *PREMIUM* Lidmaatschap

1. De door het ShareCare sitelid te betalen vergoeding voor het *PREMIUM* Lidmaatschap wordt vooraf betaald.

2. De door het ShareCare sitelid te betalen vergoeding voor het Lidmaatschap of voor SMS- tegoed wordt steeds inclusief BTW vermeld.

3. Betaling kan plaatsvinden via Ideal of mr. Cash (België).

4. Indien een betaling via één van de betalingsmogelijkheden van de Website niet slaagt, wordt het ShareCare sitelid de toegang tot de *PREMIUM* inhoud van de ShareCare site ontzegd tot de betaling geslaagd is. Neem hierover contact op met de helpdesk: 0800 0200115.

Artikel 5. Plichten ShareCare

1. ShareCare levert de dienst van het beschikbaar en bereikbaar houden van de ShareCare site voor de ShareCare siteleden en van het hosten en beveiligen van de door ShareCare siteleden geplaatste Content. ShareCare zal zich naar haar vermogen inspannen om deze dienst storingsvrij en foutvrij te leveren.

2. ShareCare is bij het leveren van haar diensten afhankelijk van diensten van derden, zoals internetproviders, browsers en softwareleveranciers. Daarnaast is de ShareCare site voortdurend in ontwikkeling om gebruikerservaringen en –wensen en nieuwe technische mogelijkheden te vertalen naar nieuwe functionaliteit. Een storingsvrije of foutvrije omgeving kan om deze redenen niet gegarandeerd worden.

3. ShareCare vervult slechts een faciliterende rol en is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de gedragingen van ShareCare siteleden via de ShareCare site. Tevens is ShareCare niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of betamelijkheid van de Content op de ShareCare site.

4. ShareCare kan ShareCare sites of ShareCare siteleden wijzigen, weigeren of verwijderen indien deze niet beantwoorden aan de omschrijvingen van artikel 1.2 of artikel 3.6 of niet stroken met algemeen erkende normen en waarden.

Artikel 6. Plichten ShareCare siteleden

1. Een ShareCare sitelid of Partner dient storingen in de applicatie direct te melden via helpdesk@sharecare.nl of tijdens kantooruren 0800-0200115 (gratis). Ook fouten of hinderlijke gebruikerservaringen kunnen via deze kanalen gemeld worden, opdat deze zo snel mogelijk gecorrigeerd of hersteld kunnen worden. 2. Teneinde goed gebruik te kunnen maken van de ShareCare site, dient een ShareCare sitelid te beschikken over moderne, bijgewerkte hardware en software en verbinding met het Internet. De applicatie past zich aan aan het scherm van computer, laptop, tablet en smartphone (middelgroot). Bij slecht functioneren van de applicatie kan de helpdesk moeten concluderen dat het gebruikte device verouderd is of de gebruikte browser geüpgraded moet worden.

3. Een ShareCare sitelid of partner dient zich via de ShareCare site te gedragen in overeenstemming met de wet, de openbare orde en de goede zeden. Onverlet het genoemde zijn met name de onderstaande handelingen en/of gedragingen niet toegestaan:
(a) het maken van inbreuk op enig (intellectueel eigendoms-) recht van ShareCare, andere ShareCare siteleden en/of derden;
(b) het doen van schadelijke onrechtmatige mededelingen;
(c) het verspreiden van bij wet verboden materiaal, zoals racistische uitingen, (kinder)porno, crimineel dataverkeer,
(d) het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag;
(e) het zich verschaffen van toegang door middel van valse hoedanigheden, en;
(f) het omzeilen of verwijderen van de beveiliging van de ShareCare site of enig gedeelte daarvan.

Artikel 7. Duur en beëindiging van het Lidmaatschap

1. Het Lidmaatschap wordt aangegaan voor zolang het ShareCare sitelid dit niet beëindigt door de ShareCare site te sluiten. Ook als het ShareCare lid stopt te betalen voor een *PREMIUM* Lidmaatschap, blijft het FREE lidmaatschap in stand. Er vindt geen automatische verlenging van het *PREMIUM* Lidmaatschap plaats.

2. Tussentijdse beëindiging van een *PREMIUM* Lidmaatschap is niet mogelijk. Wél is het mogelijk om een ShareCare site tussentijds af te sluiten, zodat deze voor niemand meer bereikbaar is en geen automatisch mailverkeer meer plaatsvindt. Het afsluiten van de ShareCare site geeft geen recht op restitutie van Lidmaatschapsgeld of sms-tegoed.

3. ShareCare is gerechtigd het Lidmaatschap met onmiddellijke ingang elektronisch te ontbinden, indien het ShareCare sitelid in strijd met de Voorwaarden handelt. Wanneer ShareCare het Lidmaatschap ontbindt om voornoemde redenen, heeft het ShareCare sitelid geen recht op restitutie van betaalde Lidmaatschapsgelden.

4. Na beëindiging van het Lidmaatschap wordt de ShareCare site onbereikbaar of onbruikbaar gemaakt, zonder enige vorm van recht op restitutie. Ook eventueel aanwezig sms-tegoed komt bij beëindiging van een ShareCare site te vervallen zonder recht op restitutie van de waarde.

Artikel 8. Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. In aanvulling op hetgeen elders in deze Voorwaarden is bepaald, is ShareCare niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het niet functioneren en/of het niet beschikbaar zijn van de ShareCare site of andersoortige problemen met betrekking tot het gebruik van de ShareCare site, onder meer als gevolg van fouten in de software, problemen van de Internet service provider, problemen op het netwerk of elke andere reden welke buiten de invloedssfeer van ShareCare ligt. Ook is ShareCare niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de verspreiding van enige met virus geïnfecteerde informatie. ShareCare is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van Zorgklant of ShareCare sitelid, die is veroorzaakt door derden die al dan niet lid zijn van de ShareCare site. ShareCare is ook niet aansprakelijk voor schade van Partner, van welke aard ook, doordat zij is uitgegaan van door het ShareCare sitelid of de Zorgklant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

2. Iedere aansprakelijkheid van ShareCare voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving “(zuivere) vermogensschade”), is uitgesloten.

3. De totale aansprakelijkheid van ShareCare uit hoofde van een tekortkoming, onrechtmatige daad en/of anderszins, is beperkt tot EUR 100,-.

4. ShareCare sitelid, Zorgklant en Partner vrijwaren ShareCare volledig voor alle schade als gevolg van claims van derden die voortvloeien uit en/of verband houden met de door een ShareCare sitelid geplaatste Content op de ShareCare site, en/of het zich niet houden (door een ShareCare sitelid) aan hetgeen bij deze Voorwaarden is bepaald, waaronder mede verstaan elke claim die is gebaseerd op de bewering dat de betreffende Content inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden.

5. Dit artikel heeft niet tot doel om de aansprakelijkheid van ShareCare te beperken voor schade als gevolg van opzet en/of grove schuld zijdens de directie van ShareCare.

Artikel 9. Privacy en bescherming persoonsgegevens

1. Inbrengen van gegevens van een Zorgklant zonder medeweten en/of toestemming van de persoon in kwestie is een privacygevoelige kwestie, in welke door een ShareCare sitelid naar eer en geweten gehandeld moet worden, indien de Zorgklant daar redelijkerwijs niet in gekend kan worden.

2. Ter bescherming van de Zorgklant en het ShareCare sitelid is het niet toegestaan om onzorgvuldig om te gaan met inloggegevens of om deze aan derden te verstrekken.

3. Medewerkers van ShareCare en medewerkers van ingehuurde externe partijen hebben ten behoeve van onderhoud, beheer, helpdeskondersteuning en statistieken, toegang tot gegevens in de database. Allen hebben bij indiensttreding zich contractueel verplicht tot geheimhouding, en een relevante Verklaring omtrent het Gedrag overlegd.

4. Indien de ShareCare site wordt geopend via een Partner, die een zorginstelling of zorgprofessional is, te herkennen aan de naam en het logo van die Partner, worden de naam van de Zorgklant en de naam van degene die de ShareCare site opent ter controle getoond aan de zorginstelling. Indien de partner een gemeente is, worden geen gegevens op naam verstrekt.

5. ShareCare garandeert dat persoonlijke gegevens nooit aan derden verstrekt zullen worden, behoudens zoals omschreven in lid 4 van dit artikel, tenzij dit op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak door een bevoegde rechter is vereist, dan wel indien ShareCare verzocht wordt persoonlijke gegevens van het ShareCare sitelid te verstrekken in verband met een onrechtmatige gedraging, waarvan ShareCare voldoende aannemelijk acht dat deze handeling inderdaad onrechtmatig zou kunnen zijn.

6. Partners hebben geen recht op deelname in de door hen aangeboden ShareCare sites. De toegang tot de ShareCare site moet hen verleend worden door een ShareCare sitelid met sitebeheerbevoegdheden.

7. Behoudens het omschrevene in lid 4 van dit artikel krijgen Partners van ShareCare uitsluitend anonieme informatie ten aanzien van het gebruik van de ShareCare site door hun doelgroep. De informatie betreft het aantal sites en het aantal daarbij aangesloten leden.

8. Twee jaar na sluiting van de ShareCare site worden de persoonlijke gegevens van de gebruikers en alle content uit de ShareCare systemen verwijderd.

Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten

1. Tenzij uitdrukkelijk toegestaan onder dwingend recht, is het een ShareCare sitelid niet toegestaan delen of plaatjes van de ShareCare site of enige inhoud daarvan, niet zijnde de Content, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ShareCare, op welke wijze ook aan derde(n) beschikbaar te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden of op welke wijze ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Dit houdt tevens onder meer in dat het een ShareCare sitelid niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van ShareCare, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

2. De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de ShareCare site, waaronder mede begrepen de auteursrechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto's en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software en overige materialen, de databankrechten en merkrechten (inclusief domeinnamen) berusten bij ShareCare, met uitzondering van de Content.

3. Overtreding door een ShareCare sitelid van de bepalingen van dit artikel verplicht het ShareCare sitelid aan ShareCare de daardoor ontstane schade te vergoeden.

Artikel 11. Overmacht

1. ShareCare is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers en/of andere derden waarvan ShareCare gebruik maakt.

Artikel 12. Geschillenbeslechting

1. Op deze Voorwaarden, op ieder Lidmaatschap en op iedere andere Overeenkomst aangaande de ShareCare site, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Is in een geschil tussen ShareCare en een ShareCare sitelid, een Zorgklant of een Partner, de kantonrechter bevoegd, dan wordt het geschil aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter in Breda.


Woonzorg of dagopvang: Klik hier

Op zoek naar de ShareCare app? LEES DIT

ShareCare B.V

Schotse Hooglandersstraat 67

5165 AD Waspik

Overige gegevens